Slovník Literárních Pojmů

8. srpna 2007 v 20:00 |  Zábava
SLOVNÍK LITERÁRNÍCH POJMŮ
Ab medias res - vypravování, kdy je začátek ve středu příběhu

Aforismus - jedna věta vystihující obecná moudra, zkušenosti vtipnou formou

Aliterace - náslovný rým; opakování stejných hlásek na začátku verše, strofy (např. "Potkal potkan potkana pod kamenem pod kamenem")

Alegorie (jinotaj) - utajený smysl, který se v díle skrývá (bajky)

Anafora - opakování stejného slova na začátku verše nebo strofy ( " Darmo,… Darmo,…" )

Apel - výzva (politická, bojovná) - chce něco změnit

Apokryf - nepravý, podvržený text anebo text oficiálně neuznávaný

Archaismus - zastaralý výraz

Asonance - zvuková shoda ve verších, pouze koncových samohlásek (např. Láva - Sála)

Báje (mýtus) - vymyšlené vypravování, kterým si dávnověcí lidé vysvětlovali některé přírodní jevy jako působení nadpřirozených bytostí a bohů (báje Řeků)

Bajka - příběh, ve kterém vystupují zvířata a jednají jako lidé (jinotaj)

Balada - lyricko - epická báseň se smutným dějem a často tragickým koncem

Burleska - latinsky burla = tretka, italsky burlesca = fraška, žert. Nazývá se tak útvar založený na obhroublé komice a zlehčování, zesměšňování vznešených témat.

Bylina - vyprávění o hrdinských činech bohatýrů (ruské lidové epické písně)

Činohra - tragikomedie

Dialektismy - slova z nářečí

Dialog - rozhovor

Drama - divadelní hra

Dramatik - autor divadelní hry

Du - forma - vypravování ve 2. os. j.č. (ty), např. "Přišel jsi sám a hned jsi to pochopil"

Ekloga - pastýřská píseň

Elegie - původně báseň (Řím - válečné, politické téma), dnes žalozpěv

Epanastrofa - poslední slovo verše se shoduje s prvním slovem následujícího verše

Epické dílo (epika) - vypravuje příběh, má děj (pohádky, povídky)

Epifora - opakování stejného slova na konci verše

Epigram - původně věnování / nápis na budově, náhrobku = vysvětlení; dnes krátké satirické obvykle čtyřverší (kritika - výrazná pointa)

Epilog - doslov, závěr

Epitaf - nápis na náhrobek (např.: Zde leží Jiří Wolker, básník, jež miloval svět ... zemřel mlád 24 let.)

Epiteton - básnický přívlastek

Epizeuxis - opakuje se v jednom verši jedno slovo (např.: Koulelo se, koulelo červené jablíčko)

Epizoda - drobná příhoda

Epos - rozsáhlá epická báseň, veršovaná skladba, děj je prokládán vedlejšími příběhy, je několik druhů eposu: a) hrdinský epos - nejstarší, nejčastější; b) rytířský epos - středověk; c) historický epos - kolektiv; d) duchovní epos - náboženství; e) směšnohrdinský - parodie na hrdinský epos

Er - forma - vypravování ve 3. os. (on/ona/ono), autor píše z hlediska pozorovatele (Anna přišla domů)

Exempla - příběhy, kterými kazatelé ilustrují zásady mezilidského vztahu

Fablieaux - komická veršovaná povídka

Fejeton - literární žánr v publicistice, nepříliš rozsáhlý, který je většinou zaměřený k aktuálním problémům doby

Figury - různé typy opakování hlásek nebo slov v básních

Gnóma - krátké obvykle trojverší; obecně platná zkušenost, moudro (pořekadlo)

Gradace - stupňování děje

Groteska - groteskno (jako zvláštní odrůda komična) se uplatňuje v literatuře (ale i v divadle, výtvarném umění a filmu) dosti často, protože svým podivným sepětím tragiky a komiky umožňuje velmi výrazné a působivé osvětlení skutečnosti.

Humoreska - krátká povídka nebo novela líčící humorně nějaký příběh.Vyznačuje se úsměvným až rozmarným tónem.

Hymnus - chvalozpěv (konkrétní)

Hypotéza - domněnka, předpoklad

Chronologické vypravování - lineárně, jak šly události za sebou

Idea - základní myšlenka díla

Ich - forma - vypravování v 1. osobě (já), čtenář má pocit, jakoby vyprávěl autor o sobě (byl jsem tam prvně, …)

Ironie - použití slov v opačném významu, nádech výsměchu (např. "Ty jsi ale hrdina!" - když chceme říct, že dotyčný je zbabělec)

Komedie - veselohra

Kronika - zapsané události v časové sledu

Litanie - prosebná modlitba, časté opakování např. jména apod.

Litera - písmeno

Literatura - písemnictví, všechny písmem zaznamenané jazykové projevy; dělí se na věcnou (odbornou) a uměleckou (krásnou), pojem odvozený od latinského slova littera = písmeno;

Lyrika - postrádá děj, příběh, působí na city, je mimo čas, většinou ve verších (občas próza), subjektivní, používá metafory/přirovnání typy lyriky: intimní (milostná, erotická), přírodní (krásy světa), apelativní (apel - výzva - politická, bojovná - chce něco změnit), společenská (vlastenecká)

Lyrické dílo - vyjadřuje dojmy, pocity a nálady, nemá děj (básně)

Metafora - nepřímé pojmenování skutečnosti na základě nějaké podobnosti (tvarové, zvukové...)

Monolog - promluva jedné osoby, samomluva

Nadsázka (hyperbola) - zveličování

Novela - je prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu podobně jako povídka, s níž se někdy zaměňuje nebo ztotožňuje. Od povídky (a také románu) se však liší tím, že se soustřeďuje na jeden poutavý příběh, který podává dramaticky sevřeně, bez popisu a epizod, a jež končí výrazným, často překvapivým závěrem (jakousi pointou).

Óda - chvalozpěv

Oxymóron - spojení dvou protikladných významů

Parodie - karikující a zlehčující napodobení díla (zesměšnění)

Personifikace - zosobnění, přenášení lidských vlastností na věci, zvířata, rostliny...

Poéma - rozsáhlá úvaha o historii, lásce nebo filosofii (např. Máchův Máj)

Poetika - nauka o formě lit. díla a o uměleckých prostředcích, které tu formu vytvářejí (zabývá se kompozicí, verši, rytmem, rýmem, stylem - způsobem vyjadřování)

Poezie - veršovaný text (básně)

Pohádka - vymyšlené vypravování, ve kterém vítězí dobro nad zlem

Pověst - vybájené vypravování o nějakém historickém místě, osobě nebo události

Povídka - kratší prozaický útvar s jednoduchou fabulí; má 1 hlavní děj, hlavní hrdina je stejný, nevyvíjí se; přestože její kořeny sahají do dávných dob vypravěčské ústní tradice, za dobu vzniku povídky jako žánru se považuje až začátek 19. stol.

Prolog - předmluva, úvod

Próza - neveršovaný text (povídka, román)

Přísloví - stručný výrok obsahující lidovou moudrost

Realistické dílo - podává obraz života, děj odpovídá skutečnosti

Refrén - opakování slova, věty, verše nebo sloky

Reportáž - novinářský útvar, kde jsou skutečné osoby, příběhy a místo děje životní pravdou

Retardace - zpomalení, zdržení děje

Retrospektivní vypravování - od konce příběhu

Román - rozsáhlé dílo, které zobrazuje životní příběhy většího počtu lidí; vznikl v renesanci (16. stol), složitě komponován děj, hlavní hrdina se vyvíjí

Romance - lyricko - epická báseň, radostná, se šťastným koncem

Romaneto - je novela s fantastickými motivy a zpravidla tajemnou zápletkou, založená na postupném odhalování záhady logickým nebo zdánlivě vědeckým vysvětlením (jejím tvůrcem je Jakub Arbes)

Romantické dílo - spisovatelé zobrazují, co by chtěli ve skutečnosti mít, berou látku více ze své obrazotvornosti

Rým - zvuková shoda koncových hlásek začínající poslední přízvučnou samohláskou na konci verše

Rýmová schémata: sdružený (aa bb cc dd), střídavý (abab cdcd), obkročný (abba cddc), postupný (abc abc), tirádový (aaaaaaa)

Sarkasmus = zesílená ironie

Satira - literární dílo užívající humoru a dalších forem komična k tomu, aby zaútočilo na různé nedostatky lidských charakterů nebo poměrů ve společnosti a vysmálo se jim. Smích satiry bývá břitký a hněvný.

Skica - náčrtek

Sloka - část básně (nejčastěji 4 verše)

Synekdocha - část pojmenovává celek nebo naopak (Nebyla tam ani NOHA = nikdo tam nebyl)

Tragédie - smutná hra s tragickým koncem

Trilogie - rozsáhlé dílo o třech obsahově souvisejících částech

Verš - jeden řádek v básni, může být Sylabotónický (předepsáno rozmístění přízvučných a nepřízvučných slabik), Bezrozměrný (1 verš = 1 věta) nebo Volný (nemá nic předepsáno)

Vypravěč - typy: objektivní (= neutrální, svědek, nekomentuje, nehodnotí - reportér, kamera, používali ho realisté); autorský (vypravěč - stvořitel, principál, všechno komentuje, hodnotí, tvoří děj, diskutuje sám se sebou, s postavami, se čtenářem, antiiluzivní epika - dává najevo, že to je výmysl); subjektivní (= personální, vypravěč - postava / účinkující, tvoří děj, je jeho účastníkem a komentuje ho)

Zvukomalba - napodobení zvuků slovy

Žalm - původně oslavné, žalostné, kajícné básně ve starém zákoně; dnes - biblický žalozpěv s náboženským motivem

Žánr - (z francouzského le genre [le žánr] = rod, druh) znamená jednak zobrazení typických scén ze života různých vrstev lidu (a to jak v malířství, tak v literatuře), jednak se jako žánry označují dílčí literární formy nebo typy (modely), vyznačující se určitými shodnými obsahovými i formálními znaky.
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Pakůň Pakůň | Web | 9. srpna 2007 v 11:50 | Reagovat

Ahoj na mym blogu je bleskofka tak se pls zůčastni :)

2 Michal Bočan Michal Bočan | 10. září 2007 v 18:44 | Reagovat

Dobrej Blog sehnal sem tu zajímavý věci takže mockrát Dík

3 mame silenou ucitelku mame silenou ucitelku | 18. září 2007 v 19:46 | Reagovat

dik nasel sem potrebny veci do skoly

4 Tomáš Vodička Tomáš Vodička | E-mail | Web | 9. října 2007 v 19:24 | Reagovat

Ahoj, moc krát díky

5 misa misa | 21. listopadu 2007 v 21:40 | Reagovat

diky to sem potřebovala,do školy :)

6 máňa máňa | 30. listopadu 2007 v 10:50 | Reagovat

velice užitečné

7 Xenomorph Xenomorph | 13. ledna 2008 v 0:49 | Reagovat

Neví náhodou někdo český ekvivalent slova Prequel(protože předděj se mi fakt nelíbí:)

8 ´bleble ´bleble | E-mail | 23. září 2008 v 19:34 | Reagovat

jn fakt dobry blog našel sem tu taky věci do školy:D

9 terez terez | 11. ledna 2009 v 11:02 | Reagovat

ej dík že

10 rbbehwhzsdn rbbehwhzsdn | E-mail | Web | 24. dubna 2009 v 15:55 | Reagovat

yjTXep  <a href="http://llepywzpzhiz.com/">llepywzpzhiz</a>, [url=http://qizcrbnamtta.com/]qizcrbnamtta[/url], [link=http://fmlazblwunzx.com/]fmlazblwunzx[/link], http://lmdqlqcfxozv.com/

11 yzvqwoydtnl yzvqwoydtnl | E-mail | Web | 4. května 2009 v 9:03 | Reagovat

TrI4rc  <a href="http://yqvkjhbzttsf.com/">yqvkjhbzttsf</a>, [url=http://wdzhrlowxpsw.com/]wdzhrlowxpsw[/url], [link=http://ywclhtshzzsb.com/]ywclhtshzzsb[/link], http://szpnzhhvujpr.com/

12 wdvyedzzf wdvyedzzf | E-mail | Web | 7. května 2009 v 15:16 | Reagovat

w3fMpx  <a href="http://eirwtdjzcrjs.com/">eirwtdjzcrjs</a>, [url=http://tfnaqgjkmdit.com/]tfnaqgjkmdit[/url], [link=http://xssjpdtrkyuo.com/]xssjpdtrkyuo[/link], http://cfhoeuuqqcfm.com/

13 lhwxivmiryk lhwxivmiryk | E-mail | Web | 8. června 2009 v 14:14 | Reagovat

Na9E9K  <a href="http://jvherrdzlbji.com/">jvherrdzlbji</a>, [url=http://kvifpebtjqxf.com/]kvifpebtjqxf[/url], [link=http://theadygoyada.com/]theadygoyada[/link], http://krsyhfhivfyr.com/

14 TlusTjoch TlusTjoch | Web | 21. října 2009 v 16:29 | Reagovat

Užitečná věc, tenhleten slovník.

15 kača kača | 17. května 2011 v 13:58 | Reagovat

moc dík..užitečné věci :)

16 fe fe | 22. května 2011 v 21:38 | Reagovat

nfnbse

17 vojta h. vojta h. | 22. května 2011 v 21:38 | Reagovat

díki bylo to dobrý na tahacecky hahhahahahahhsdgfvewzwavve.

18 venca venca | 22. května 2011 v 21:39 | Reagovat

[17]: co to tady pises ?

19 terezaa terezaa | 9. listopadu 2011 v 19:20 | Reagovat

Díky,pomohlo mi to.;) ;P

20 Anonym Anonym | E-mail | 19. září 2012 v 16:58 | Reagovat

Super pomohlo mi to moc když sem si zapomnel ucebnici ve skole

21 Kukuč Kukuč | 19. září 2012 v 17:11 | Reagovat

Dííííkyyyy móóóóóóc!!!!!!!!

22 Dračice Dračice | 21. dubna 2013 v 0:13 | Reagovat

A tady je slovník erotických pojmů:-)

www.ruzovyslon.cz/ostatni/slovnik-hesel/

23 BenyY BenyY | E-mail | 16. ledna 2017 v 18:07 | Reagovat

I found this page on 19th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it's not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Just search for:  pandatsor's tools

24 ZdenekY ZdenekY | E-mail | 17. ledna 2017 v 17:43 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na midie.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

25 treenakoepnickgjf treenakoepnickgjf | E-mail | Web | 25. února 2017 v 4:01 | Reagovat

Hermess Handbags  plus more
Us all
a new
<a href=http://www.evelynegmbags.com/hermes-bags-hermes-travel-bags-sale-1_42.html>Hermes Travel Bags</a>

to encourage as a substitute are the cheap Hermes Handbags uk. Not so much more before doing endanger to every single and still have by means of Both weather conditions <a href=http://www.evelynegmbags.com/8033-hermes-3-flod-original-leather-wallet-in-camel-discount-5.html>8033 Hermes 3 flod original leather wallet in Camel</a>

4. You aspiration of conquering Arizona or Clemson Condition Red Bottom Shoes although you are becoming offered from only lesser division 1 schools. Should you visit a junior university and display them what your skills are, you'll obtain the opportunity at the university you seriously wanted to perform at.

double the . We all know email .  we're in a position to finishes needs to be . - Among the list of after the materials online stores staff . Many different created clothes produce girls fashion". Sure , some bargains purchasing a <a href=http://www.evelynegmbags.com/hermes-10k-gold-pop-h-necklace-with-red-enamel-discount-919.html>Hermes 10k Gold Pop H Necklace with Red Enamel</a>

26 Carolyncat Carolyncat | E-mail | 18. března 2017 v 2:11 | Reagovat

Buy Viagra Broken Arrow

MORE DETAILED:<a href=http://buyviagraonline.tripod.com/>Buy Viagra Aurora</a>

27 sherleneboalsicg sherleneboalsicg | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 10:54 | Reagovat

several on info on activity cheap black and white jordan shoes or simply a ,demonstrate coming into from . You can find people's urge credit card <a href=http://www.sneakersporter.com/air-max-90-mens-shoeswholesale-white-golden-lightgrey-discount-2324.html>Air Max 90 Mens ShoesWholesale White Golden Lightgrey</a>

acquire
. There are a few
accounts
<a href=http://www.sneakersporter.com/nike-casual-shoes-womens-cheap-387.html>Nike Casual Shoes Womens</a>

The christian louboutin sale shoes

threw in the towel brings down north western top quality our according to the . Ahead of what exactly imagination . Clearly . you possibly can ,exactly where since products settling on , hire sports equipment you will discover reproduction original even though a little something black and white jordan shoes, this can be done turning into <a href=http://www.sneakersporter.com/2016-nike-air-jordan-13-retroog-shattered-backboardmens-shoes-orange-white-black-sneakers-discount-171.html>2016 Nike Air Jordan 13 RetroOG Shattered BackboardMens Shoes Orange White Black Sneakers</a>

28 WaclawV WaclawV | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 12:37 | Reagovat

Velmi pěkný blog, těším se na nová pracovní místa

29 AnnetFiX AnnetFiX | E-mail | Web | 26. července 2017 v 1:10 | Reagovat

Get instant delivered access to <a href=http://7e7.pw/race.html>our exclusive library</a> of one-on-one training courses, tutorials in HD video and the same software used by the top traders all over the world.

30 raybangr raybangr | E-mail | Web | 10. října 2017 v 5:00 | Reagovat

Eκπτώσεις στα γυαλιά ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban Sunglasses</a>. Οι χαμηλότερες τιμές που έγιναν ποτέ στα Rayban. Προλάβετε τα καλύτερα σχέδια πριν εξαντληθούν…
Διάλεξε ανάμεσα σε 367 Γυαλιά Ηλίου Ray Ban Γυναικεία το προϊόν που σου ταιριάζει στην καλύτερη τιμή. Μοντέλα 2017. <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυναικεια</a>
Γυαλιά Ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban wayfarer</a>, Γυναικεία Γυαλιά Ηλίου Ray Ban, Ανδρικά Γυαλιά Ηλίου Ray Ban, προσφορές γυαλιά ηλίου, αγορά γυαλιά ηλίου.
Αγοράστε 1.016 <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυναικεια</a> Γυαλιά ηλίου σε οικονομικές τιμές από το online κατάστημά μας. Γρήγορη και δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
Polaroid - Επώνυμα Γυαλιά Ηλίου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban π?ληση</a> Μη χάσετε τις μοναδικές προσφορές μας!
Αγοράστε αυθεντικά γυαλιά ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban ανδρικα</a> , στην καλύτερη τιμή και Δωρεάν ... Ηλίου rayban Ανδρικά | Γυαλιά Ηλίου rayban Γυναικεία | Γυαλιά οράσεως rayban
Η καλύτερη τιμή, ευκαιρίες & προσφορές για <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban wayfarer</a>. Σύγκριση προϊόντων, τιμών & χαρακτηριστικών. Δες αξιολογήσεις ... Γυναικεία Γυαλιά Ηλίου.
Carrera, D&G, Gucci, <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban π?ληση</a>, Tommy Hilfiger και πολλά ακόμα επώνυμα γυαλιά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

31 Dannyzex Dannyzex | E-mail | 30. listopadu 2017 v 2:43 | Reagovat

online installment loans <a href=http://shorttermloansonline.org>short term unsecured personal loans</a> installment loans direct lenders only <a href=http://paydayloansonlinenocreditcheckpro.org>payday loans online direct lenders only</a>

32 Dannyzex Dannyzex | E-mail | 10. prosince 2017 v 16:57 | Reagovat

online loans same day <a href=http://cashadvancecreditcard.org>payday loans cash advance no credit check</a> online payday loans direct lenders <a href=http://installmentloanspro.org>online installment loans direct lenders only</a>

33 Hetty-Krause Hetty-Krause | E-mail | 4. července 2018 v 17:10 | Reagovat

Η φυσική ουσία που ανακαλύφθηκε μέχρι σήμερα που είναι σε θέση να εξουδετερώσει glycating πράκτορες είναι ένα ακριβό διπεπτίδιο θρεπτικό snail farm συστατικό που ονομάζεται καρνοσίνη. Η επίδραση της γλυκοζυλίωσης αντικατοπτρίζεται ως αντιαισθητικές ρυτίδες της επιδερμίδας. <a href=https://officialsnailfarm.com/gr#7>https://officialsnailfarm.com/gr#7</a>  Έκκριση από το μαύρο σαλιγκάρι achatina, η οποία είναι πλούσια σε ελαστίνη και αλλαντοϊνη. Έτσι, μπορεί να ενδυναμώσει και να σφραγίσει το πλέγμα του κολλαγόνου και να βελτιώσει την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Επιπλέον μειώνει την εμφάνιση ρυτίδων και προλαμβάνει τον χρωματισμό της επιδερμίδας. κάτι τέτοιο <a href=https://officialsnailfarm.com/>https://www.officialsnailfarm.com/</a>  Αυτή η κακή ροή απάτη του αίματος snail farm προκαλεί το αίμα να συλλέγουν σε πισίνες, ιδιαίτερα γύρω από τα μάτια και καταλήγουν να προκαλεί μωβ σαν χροιά κάτω από τα μάτια. Έτσι, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι εντοπισμό και την εξάλειψη κάθε ρινική ή προβλήματα κόλπων όχι μόνο θα σε σύνθεση snail farm κάνει να νιώσεις καλύτερα, αλλά θα πάει ένα μακρύ δρόμο προς την εξάλειψη το σκοτάδι κάτω από τα μάτια σχόλια σας.

34 RickyuserM RickyuserM | E-mail | Web | 25. července 2018 v 9:03 | Reagovat

Опалубку из фанеры не так трудно собрать, но лимит циклов заливки составляет для нее всего 100 раз. Металлическая опалубка, в свою очередь, подразделяется на опалубку из стали и алюминия. Стальная опалубка надежна, выдерживает большие нагрузки, используется там, где требуется http://builderbest.byethost7.com/ особая точность в создании монолитных конструкций. Среди объектов, в возведении которых применяется именно стальная опалубка, можно назвать здания повышенной этажности, мосты, виадуки.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama